عكس هاي دوره تخصصی سیالات حفاری

تصاویر برگزاری “دوره تخصصی سیالات حفاری” با ارائه گواهی معتبر از طرف انجمن Sharif SPE و با تایید مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت ام آی سرویسز کیش (M-I Services Ltd. (kish

مدرسین:
مهندس علی صدرائی (مدیرعامل شرکت M-I Services LTD)
مهندس عباس صدرائی (مدیر فنی شرکت)
مهندس پوریا بحری (مدیر فنی و فروش-تصفیه سیال و مدیریت پسماند)
مهندس کیوان خان بابایی ( مدیر مهندسی و فروش)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ آذر‎ماه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، سالن سبز.

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment