نام: سیروس
نام خانوادگی: قطبی
تحصیلات: دکتری
تخصص/گرایش: مهندسی نفت و ترمودینامیک
سمت: هیئت علمی مسئول
رایانامه:
 ghotbi@sharif.edu

 


نام: بهنام
نام خانوادگی: نیکومرام
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: دبیر انجمن
رایانامه:
behnam.nikomaram@che.sharif.edu

 


نام: ائلمان
نام خانوادگی: نائل‌پور
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: نایب دبیر انجمن
رایانامه:
elman.naielpour@gmail.com 


نام: مبین
نام خانوادگی: اسلامی نیا
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت:معاونت برنامه ریزی و بودجه
رایانامه:

 


نام: آیلار
نام خانوادگی: نجاری
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش:مهندسی نفت
سمت: ارتباط با صنعت
رایانامه: 

 


 

نام: علیرضا
نام خانوادگی: اخلاقی فرد
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی بهره برداری
سمت: معاونت آموزشی
رایانامه: 

 


 

نام: علی
نام خانوادگی: افخمی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی 
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: روابط عمومی
رایانامه: 

 


 

نام: شیدا
نام خانوادگی: مغاره 
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: مسئول نوآوری انجمن
رایانامه: