اعضای اصلی انجمننام: سیروس
نام خانوادگی: قطبی
تحصیلات: دکتری
تخصص/گرایش: مهندسی نفت و ترمودینامیک
سمت: هیئت علمی مسئول
رایانامه: ghotbi@sharif.edu

 


 

نام: آرمان
نام خانوادگی: پور زین العابدین
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: دبیر انجمن
رایانامه: arman_kheirood@yahoo.com

 


نام: اسماعیل
نام خانوادگی: قاسمی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: نایب دبیر انجمن
رایانامه: esmaeilghasemi25@Gmail.com

 


نام: رضا
نام خانوادگی: پورمحمد
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: دبیر اجرایی
رایانامه: officialrpm77@yahoo.com

 


نام: احمد
نام خانوادگی: خانزاده
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی حفاری
سمت: مدیر مالی
رایانامه: ahmad.khanzadeh.f@gmail.com

 


نام: عماد
نام خانوادگی: دیلم صالحی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: مدیر روابط عمومی
رایانامه: emad.sl@gmail.com