نام: محمد
نام خانوادگی: ذاکر مشفق
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی مکانیک
سمت: مسئول ارتباط با صنعت
رایانامه: mzakerm97@gmail.com

 


نام: علیرضا
نام خانوادگی: ایروانی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: مسئول ارتباط با صنعت
رایانامه: iravani1996@gmail.com

 


نام: سیدرضا
نام خانوادگی: سجادیان
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مکانیک ساخت و تولید
سمت: مسئول ارتباط با صنعت
رایانامه: s.r.sajadian1371@gmail.com